دانلود مقاله

Title
دانلود ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه بندی در اکوسیستم های شهری با سنجش از راه دور
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود ارزیابی انرژی خورشیدی با استفاده از فناوری های سنجش از راه دور
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود ارزیابی کربن ارگانیک تیتانیوم در اقیانوس از سنجش از دور ماهواره ای
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود ارزیابی گسترش شهری و تغییر کاربری زمین در ، چین، با استفاده از جی آی اس و سنجش از راه دور
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود استفاده از سنجش از دور و معانی چشم انداز برای توصیف ساختارها و تغییرات در زمین های شهری
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود بازبینی سنجش از دور سنجی فراطیفی و کاربرد آن
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
بازیابی پارامترهای ساختاری جنگل با استفاده از سنجش از راه دور LiDAR
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود برآورد زمین مسطح در ایالات متحده آمریکا با استفاده از سنجش از دور ماهواره ای
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود بررسی وضعیت ماهواره سنجش از راه دور و تکنیک های پردازش تصویر
 1 file(s)  25 downloads
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود بهبود بازیابی جنگل پیوسته با استفاده از ادغام داده های نوری لیزری هواپیما و داده های نوری چند زاویه سنجی از راه دور
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود پشتیبانی از ماشین های بردار برای طبقه بندی سنجش از دور فراطیفی
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود پیش بینی کربن آلی ارگانیک از طریق سنجش از دور فراطیفی و میدان نزولی طیف سنجی مطالعه موردی استرالیا
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود تجزیه و تحلیل مبتنی بر تصویر سنجی از راه دور ارتباط بین جزیره گرمایی شهری و تغییرات کاربری پوشش زمین
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود ترانسفورماتورهای اصلی بخش مرکزی برای نمایش و طبقه بندی تصویری با استفاده از سنجش از راه دورفراطیفی
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود تشخیص کمی از کلروفیل در شکوفه های سیانوباکتری توسط سنجش از راه دور ماهواره ای
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود تشخیص نشت نفت توسط سنجش از راه دور ماهواره ای
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود تغییر کاربری زمین با استفاده از سنجش از راه دور برای ترویج شهرنشینی پایدار
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود تلفیقی از داده های سنجش از دور با استفاده از Hyperspectral و LIDAR برای طبقه بندی مناطق جنگلی مجتمع
 1 file(s)  0 download
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود توسعه زمین، استفاده از زمین و ترویج شهری در پورتوریکو، تلفیق داده های سنجش از دور و داده های سرشماری جمعیت
 1 file(s)  7 downloads
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود در مورد دمای فشرده پوست و تأثیر آن بر ماهواره رعد و برق ناشی از دمای سطح آب سطحی
 1 file(s)  7 downloads
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود روند در شناسایی طوایف درخت فردی و با استفاده از تکامل داده های لایدار
 1 file(s)  3 downloads
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود ساختار جنگل با استفاده از سنجش از دور لایدار
 1 file(s)  5 downloads
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود سنجش از دور از ساختار گیاهی گیاهی سونوران و فنولوژی با لایدار مبتنی بر زمین
 1 file(s)  3 downloads
مقاله 9 اردیبهشت, 1398
دانلود سنجش از دور در سطح منطقه و بیوماس در جنگل های وسیعی از مریلند شرقی، ایالات متحده آمریکا
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود سنجش از دور فراطیفی برای آب های کم عمق
 1 file(s)  7 downloads
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود سنجش از دور فراطیفی چندتایی و فوق العاده ای برای شناسایی و نقشه برداری از پوشش های تالاب
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
سنجش از دور فراطیفی دانلود ماهواره ای برای تخمین کیفیت آب های ساحلی و استواری
 1 file(s)  5 downloads
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود سنجش از راه دور سطوح غیر قابل نفوذ در مناطق شهری الزامات، روش ها و روند
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود سنجش از راه دور لایدار زیست توده زمین در سه بیومس
 1 file(s)  1 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود سنجش از راه دور ماهواره ای از تالاب ها
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود سنجش از راه دور ماهواره ای از ذرات و کیفیت هوا
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود سه دهه از سنجش از دور از زمین از نظر فراطیفی – دیدگاهی شخصی
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود طبقه بندی بهینه svm با استفاده از سنجش از دور فراطیفی
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود طبقه بندی تصاویر سنجش از دور فراطیفی با استفاده از دستگاه های پشتیبانی ماشین بردار
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود ظارت از راه دور و تحلیل نیروی محرکه توسعه شهری در شهر گوانگژو، چین
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود محاسبه خدمات اکوسیستم ذخیره سازی آب در تالاب های جدا شده با استفاده از لایدار
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود محصولات اولیه سنجش از دور ماهواره ای
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود مدل تفسیر بازتابنده حساسیت با استفاده از سنجش از دور فراطیفی
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود منابع زمین و آب نظارت با استفاده از تصاویر با وضوح بالا
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود نقشه برداری درختان شهری با استفاده از ترکیب داده های Hyperspectral و Lidar
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود نقشه برداری CDOM از دریاچه از طریق سنجش از راه دور ماهواره ای
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود یک تجزیه و تحلیل فرعی از برآورد بیوماس زیرزمینی زمین با استفاده از سنجش از راه دور لیدار-۲۰۱۳
 1 file(s)  0 download
مقاله 8 اردیبهشت, 1398
دانلود استخراج عوارض متناظردر تصویر هوائی و داده های لیدار
 1 file(s)  0 download
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار
 1 file(s)  0 download
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود استفاده از منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیین مکان بهینه
 1 file(s)  0 download
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود بررسی دقت برخی مدلهای ارائه شده برای رابطه بین قطر و حجم درختان راش
 1 file(s)  0 download
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود بررسی روش استفاده از سیستم های لیدار در دورحسی زیردریا
 1 file(s)  0 download
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود بکارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله
 1 file(s)  6 downloads
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود به کارگیری روش منطق فازی در تلفیق داده های اندیس سرب و روی محدوده اکتشافی
 1 file(s)  0 download
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود کاربرد توابع Arc Gis درFuzzy overlayو Membership Function به منظور جانمایی محل مناسب
 1 file(s)  0 download
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود به منظور مکان یابی نیروگاه های گازیGIS استفاده از منطق فازی در محیط
 1 file(s)  7 downloads
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود تعیین مدل رقومی سطح زمین با استفاده از تکنولوژی لیدار
 1 file(s)  0 download
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود تعیین مکان های مناسب دفن پسماندهای جامد شهری در آستارا
 1 file(s)  0 download
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود توسعه و کاربرد مدل های عصبی، فازی، الگوریتم
 1 file(s)  6 downloads
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله تهیه مدلی یکپارچه بوسیله تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره
 1 file(s)  2 downloads
مقاله 7 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله مقایسه دو روش AHP ,AHP-Fuzzy در مکان یابی اولیه سد های زیر زمینی
 1 file(s)  0 download
مقاله 6 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله مقایسه مدل منطق فازی با سایر مدل های مفهومیِ سازگار با GIS در مکان یابی مناطق مستعد سیلاب
 1 file(s)  6 downloads
مقاله 6 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله سنجش توسعه ی پایدار محلّه های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات
 1 file(s)  4 downloads
مقاله 6 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله سیستم های اسکنینگ سنجش از دور-علیرضا اوسطی
 1 file(s)  0 download
مقاله 6 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله کاربرد تکنیکهای تصمیمگیری گروهی، منطق فازی و سیستم
 1 file(s)  0 download
مقاله 6 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله کاربرد داده های لیدار در تعیین توپوگرافی سطح و بستر آب
 1 file(s)  0 download
مقاله 6 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله کاربرد سنجش از دور شناسایی ساختارهای خطی
 1 file(s)  5 downloads
مقاله 6 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی GIS طراحی و اجرای
 1 file(s)  0 download
مقاله 4 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین در شبیه سازی رشد شهری
 1 file(s)  0 download
مقاله 4 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله مقایسه مدل نسبت فراوانی و توابع عضویت فازی در پهنه بندی خطر زمین لغزش
 1 file(s)  0 download
مقاله 4 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله مکان یابی محل ساخت پل با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 1 file(s)  0 download
مقاله 4 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله نقش سنجش از دور ماهواره ای در ارزیابی فرسایش آبی
 1 file(s)  0 download
مقاله 4 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله Fundamental_of_remote_sensing
 1 file(s)  0 download
مقاله 4 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله مکان یابی بیمارستان ها با استفاده از Fuzzy GIS
 1 file(s)  0 download
مقاله 4 اردیبهشت, 1398
دانلود مقاله GIS پیاده سازی الگوریتم های فازی مبتنی بر
 1 file(s)  1 download
مقاله 4 اردیبهشت, 1398

مطالب تازه

فهرست