ارسال شده توسط مجید شوندی

بررسی الگوریتم های سنجنده هوایی لیدارlidar

انواع الگوریتم فیلتر سازی داده های لیدار

انواع الگوریتم فیلتر سازی داده های لیدار یک سیستم لیزر اسکنر هوایی، یک سیستم فعال سنجش از دوری می باشد که پالس­های لیزر را به سمت عارضه فرستاده و بازگشت…
تفاوت تصویر hyperspectral و multispectral

تفاوت تصویر multispectral و تصویر hyperspectral

تفاوت تصاویر multispectral ( چند طیفی) و hyperspectral ( فرا طیفی ): هنگامی که شما این مطلب را می خوانید، چشمانتان انرژی منعکس شده را می بیند. درحالی که  کامپیوتر…
فهرست